نمایندگی هاست سی پنل

پلن 1

25000تومان/ماهیانه

 

250000تومان/سالانه

فضا 2000 مگابایت

پهنای باند نامحدود

افزودن دامنه نامحدود

تعداد پارک دامین نامحدود

بکاپ دارد

پشتیبانی PHP دارد

کنترل پنل Cpanel x٣

محل دیتا سنتر سورن هاست

پلن 2

40000تومان/ماهیانه

 

400000تومان/سالانه

فضا 4000 مگابایت

پهنای باند نامحدود

افزودن دامنه نامحدود

تعداد پارک دامین نامحدود

بکاپ دارد

پشتیبانی PHP دارد

کنترل پنل Cpanel x٣

محل دیتا سنتر سورن هاست

پلن 3

60000تومان/ماهیانه

 

600000تومان/سالانه

فضا 6000 مگابایت

پهنای باند نامحدود

افزودن دامنه نامحدود

تعداد پارک دامین نامحدود

بکاپ دارد

پشتیبانی PHP دارد

کنترل پنل Cpanel x٣

محل دیتا سنتر سورن هاست

پلن4

65000تومان/ماهیانه

650000تومان/سالانه

فضا 8000 مگابایت

پهنای باند نامحدود

افزودن دامنه نامحدود

تعداد پارک دامین نامحدود

بکاپ دارد

پشتیبانی PHP دارد

کنترل پنل Cpanel x٣

محل دیتا سنتر سورن هاست

پلن 5

75000تومان/ماهیانه

 

750000تومان/سالانه

فضا 10000 مگابایت

پهنای باند نامحدود

افزودن دامنه نامحدود

تعداد پارک دامین نامحدود

بکاپ دارد

پشتیبانی PHP دارد

کنترل پنل Cpanel x٣

محل دیتا سنتر سورن هاست

پلن 6

95000تومان/ماهیانه

950000تومان/سالانه

فضا 20000 مگابایت

پهنای باند نامحدود

افزودن دامنه نامحدود

تعداد پارک دامین نامحدود

بکاپ دارد

پشتیبانی PHP دارد

کنترل پنل Cpanel x٣

محل دیتا سنتر سورن هاست

پلن 7

199000تومان/ماهیانه

 

توافقی تومان/سالانه

فضا نا محدود 

پهنای باند نامحدود

افزودن دامنه نامحدود

تعداد پارک دامین نامحدود

بکاپ دارد

پشتیبانی PHP دارد

کنترل پنل Cpanel x٣

محل دیتا سنتر سورن هاست