ربات حل ماز

نحوه حرکت : سنسور های تماسی در جلوی این ربات در هنگام حرکت با بر خورد به موانع جهت حرکت خود را تغییر می دهند

  • آشنایی با مفاهیم مدارالکترونیک
  • افزایش مهارت در کار با ابزار

آشنایی با سنسور های تماسی